Naše další projekty:

Zpět na stránku Třídíme nápojové kartony 2017 Třídíme nápojové kartony 2017

Pravidla soutěže Třídíme nápojové kartony článek

Pravidla propagační akce pro školy Projektový den „Třídíme nápojové kartony “
 
Soutěž je ukončena  - porota prochází zaslané projekty, nejlepší práce zveřejníme do konce března 2018, výhercům budou výhry následně doručeny, nejpozději do 31. 4. 2018 - viz pravidla níže. 
 
Základní údaje
Propagační akce Třídíme nápojové kartóny (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 1. 11. 2017 0:00 do 31. 1. 2018 23:59. Akci pořádá LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 250 77 333 (dále jen pořadatel).
Akce navazuje na soutěž Mléko a my (kampaň pro školy na podporu konzumace mléka a mléčných výrobků), která probíhala ve školách září a říjnu 2017.
 

 
Podmínky účasti
Akce je určena pro základní a střední školy v rámci celé ČR, které mají uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v rámci projektu Mléko do škol s o.p.s. LAKTEA.
Podmínkou zařazení do soutěže je odeslání přihlášky a soutěžní práce do 31. 1. 2018 23:59.
 
Propagace akce
Školy obdrží před zahájením akce e-mailem zásilku s informačními materiály: informační dopis a plakát A4 k vytištění a vyvěšení/distribuci ve škole a umístění na web stránky školy atd.
Plakát ke stažení v pdf a jpg v prolincích.
Souhlasí-li ředitel(ka) školy s konáním a pravidly akce, škola po dobu konání akce umístí dodané materiály v prostorách školy
Jakékoliv dotazy k akci zodpovídá pořadatel na bezplatné telefonní lince: 800 100 525, a to po celou dobu konání akce.
Veškeré informace, oficiální pravidla v platné verzi (s případnými změnami a úpravami), jsou k dispozici na www.laktea.cz záložka Soutěž Třídíme nápojové kartony, a to minimálně do 30. 06. 2018.
Vybrané projektové dny budou po skončení soutěže zveřejněny na www.laktea.cz. Projekty ke zveřejnění vybírá pořadatel. Škola přihlášená do soutěže se zveřejněním souhlasí.
 
Cíle akce
V souvislosti s novými pravidly projektu Mléko do škol, kdy neochucené mléko a mléčné výrobky dostávají žáci základních a středních škol zcela zdarma, se přepokládá také ekologicky správné vyřešení likvidace použitých obalů na úrovni školy. 
V rámci projektového dne doporučujeme pokrýt některá z níže navrhovaných témat:
 
 • Obaly na mléko – historie, trendy v současnosti, ekologické a hygienické požadavky na obaly mléčných nápojů
 • Materiály, ze kterých se obaly na mléko a džusy vyrábí – suroviny, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, přeprava obalů podle typu, recyklace – porovnávání výhod a nevýhod různých materiálů – např. plast, nápojový karton, sklo
 • Ekologické hlídky vytvořené z dobrovolníků, kteří odpovídají za správné třídění použitých nápojových kartonů – počet košů, četnost úklidu, spolupráce s pracovníky školy (končí ve správném kontejneru na tříděný sběr?)
 • Co se děje dále s vytříděnými nápojovými kartony – kdo a jak často se sváží, jaké suroviny se zpětně získají po recyklaci a na co se používají, jiný způsoby využití, návrhy, co by žáci sami navrhli….
 • Jak se řeší v naší škole odpady? Zamyslet se, jak se nakládá s odpady u nás ve škole a jestli je zajištěný sběr nápojových kartonů
 • Co se třídí u nás ve škole? - papír, plast, nápojové kartony, bio-odpad,…
 • Třídí všichni spolužáci? Pokud ne tak proč?
 • Kde se to třídí? – ve třídě, na chodbě, na dvoře,… Kam bychom potřebovali přidat speciální koše na třídění?
 • Kde to končí? Kam se dávají sesbírané nápojové kartony ze tříd (speciální kontejner, sběrný dvůr, atd.)
Příklad projektu: 
Prezentace pro spolužáky proč má smysl třídit nápojový karton.
Dotazník ohledně třídění nápojových kartonů, výsledky a doporučení, jak zlepšit školní sběr.
Kreativní využití použitých nápojových kartonů.
 
Co má obsahovat přihláška projektového dne Třídění nápojových kartonů?
Po realizaci projektu ve škole – jeho zdokumentování a zhodnocení – zašle patron akce pořadateli elektronickou přihlášku, která obsahuje následující povinné údaje:
 • Škola – výběr z nabídky na liště
 • Počet žáků, kteří se projektu zúčastnili
 • Počet pedagogů, kteří se projektu zúčastnili
 • Patron projektu (např. ředitel, zástupce ředitele, třídní učitel, učitel, družinářka…)
 • Jméno
 • Kontakt telefon
 • Kontakt e-mail
 • Název projektového dne 
 • Komentář – na co jste se zaměřili, jaké jsou výstupy z projektového dne, jak se vám podařilo naplnit cíle
 • Souhlas s poskytnutím licence k umístění fotek, videa apod. na www.laktea.cz, souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Fotoseriál projektového dne – minimálně 5 a maximálně 20 fotografií a krátký komentář k nim
 • Nebo krátká prezentace – max. 10 slidů
 • Dobrovolné – odkaz na úložiště, kde je nahrané video dokumentující projektový den ve vaší škole
Pořadatel zašle po doručení správně vyplněné přihlášky potvrzující e-mail na kontakt patrona – potvrzení o přijetí projektu do soutěže.
 
O co se hraje?
Kolektiv odborné poroty (níže) vybere 25 nejpovedenějších projektových dní z přihlášek doručených do 31. 1. 2018 a ty odmění následujícími odměnami:
pro školu – koše na třídění nápojových kartonů – počet bude určen pořadatelem dle velikosti školy, resp. počtu žáků v dané škole.  Cena jednoho koše na třídění odpadu je Kč 690,-.


pro všechny patrony kteří projektový den připravovali – velká plátěná nákupní taška z bio bavlny a lnu vyrobená v chráněné dílně nebo velká nákupní síťovka z biobavlny
 
Kdo bude soutěžní práce hodnotit?
Přihlášené práce bude hodnotit porota ve složení:
Mgr. Hana Zmítková – Tetra Pak Česká republika
Mgr. Vlasta Řeháčková – Moloko Ateliér
Ing. Radka Krejčová – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
Simona Tvrdíková – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
Michal Němec – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
 
Jaká jsou kritéria pro hodnocení?
 • cíle projektového dne a způsoby jejich dosažení, konkrétní výstupy a závěry
 • zapojení žáků, jejich schopnost pracovat s informacemi
 • kreativita – kde, jakým způsobem projektový den probíhal, další pomůcky a praktické ukázky
 • výstižný komentář a zhodnocení akce, fotodokumentace, video záznam
 
Oznámení výherců a předání výher
Porota vybere 25 projektů „Třídíme nápojové kartony“ a vítězné školy uvede na stránkách www.laktea.cz, a to do 28. 2. 2018.
Vítězným školám bude výhra oznámena písemně (e-mailem dle údajů patrona uvedených v přihlášce).
Předání výher proběhne buď osobně v prostorách školy, nebo budou rozeslány.  Nejpozději však do 31. 4. 2018.
 
Pravidla příspěvků (fotografií, videí, receptů a dalších)
Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.
 
Patron vždy ručí za to, že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je patron povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidly této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Autor s tím souhlasí a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Autor též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.
 
Osobní údaje
Vstupem do soutěže vyjadřuje patron souhlas, aby jeho jméno bylo v případě výhry zveřejněno a dále, aby pořadatel po dobu dvou let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené či zpřístupněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, a to pro pořádání této soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
 
 
Práva pořadatele
Pořadatel neodpovídá za škody, za ztráty vzniklé při přepravě ani za případné vady doručených výher z důvodů spočívajících na straně České pošty a jiných doručovacích společností.
Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že výherce má vždy právo jen na výměnu věci, popř. její nahrazení jinou věcí.
Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit pravidla akce, zkrátit či odvolat akci, a to v průběhu celého jejího konání.
V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí.
Vymáhání výher či účasti v akci právní cestou je vyloučeno.
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
 
Pozn. do soutěže jsou věnovány koše pouze s oranžovými kroužky pro třídění nápojových kartonů. U pořadatele akce je možné následně objednat kroužky dalších barev pro třídění i dalších druhů odpadů a stejně tak i koše do dalších tříd nebo pro školy, které projeví zájem. 
 
V Jesenici dne 10. 8. 2017
 
LAKTEA, o.p.s.
<= =>
DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?

...
MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?

...
VápníkVápník

Vápník je důležitou minerální látkou, která je nezbytná zejména pro zdravý vývoj zubů a kostí...
Výherci v soutěži Mléko a my 2018Výherci v soutěži Mléko a my 2018

V tomto článku najdete přehled výherců v soutěži Mléko a my 2018...
Mléko a já - pracovní tabulka - vysvětlivkyMléko a já - pracovní tabulka - vysvětlivky

Doporučení jak vyplňovat pracovní tabulku Mléko a já. Její vyhodnocení a další pokyny...
Mají nápoje z ořechů a obilovin stejný obsah živin jako mléko?Mají nápoje z ořechů a obilovin stejný obsah živin jako mléko?

...
Porovnání mléka a nápojů z obilovin a ořechůPorovnání mléka a nápojů z obilovin a ořechů

...
Pravidla soutěže Mléko a my 2018Pravidla soutěže Mléko a my 2018

Propagační akce Mléko a my 2018 (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 17. 9. 2017 0:00 do 11. 11. 2018 23:59...
DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?

...
MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÉ VÝROBKY ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ?

...
ZŠ ŽIHOBCEZŠ ŽIHOBCE

V ZŠ Žihobce si prý žáci moc pochutnali, vždyť to také měli krásně naservírované :-). Děkujeme a také se těšíme na spolupr...
ZŠ MERHAUTOVA BRNOZŠ MERHAUTOVA BRNO

Děkujeme ZŠ Merhautova za krásné fotografie, děti si prý ochutnávku pochvalovaly :-)...
ZŠ NOVÝ RYCHNOVZŠ NOVÝ RYCHNOV

V ZŠ Nový Rychnov si žáci I. stupně v rámci hodiny prvouky povídali o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků. Žáci II. stup...
ZŠ CHYŇAVAZŠ CHYŇAVA

Ze Základní školy Chaňava nám napsali, že děti byly nadšené a velmi se jim akce líbila. Z toho máme radost a děkujeme za fotky...
ZŠ NECHANICEZŠ NECHANICE

Děkujeme ZŠ Nechanice za krásné forografie a máme radost že dětem chutnalo :-)...
ZŠ RAPŠACHZŠ RAPŠACH

Žáci ZŠ Rapšach rozpoznávali druhy mléčných výrobků, zkoumali jejich složení, seznamovali se s recepty obsahující např. sýry...
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ PRAHAZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ PRAHA

Děti z ZŠ U Vršovického nádraží si prý pochutnaly nejvíc na sýrech, ale chutnaly jim i jogurty, tvaroh, pomazánky apod...
ZŠ BLÍŽEJOVZŠ BLÍŽEJOV

V ZŠ Blížejov ochutnávali žáci ve 4.třídě, kteří se dokonce podílí při roznosu mléka do škol do jednotlivých tříd, za to...
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE LINEA NIVNICE - HELLO BI ZONES Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny