Naše další projekty:

Zpět na stránku Soutěž Mléko a my 2017 Soutěž Mléko a my 2017

Pravidla soutěže Mléko a my 2017 článek

1. Základní údaje
Propagační akce Mléko a my 2017 (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 4. 9. 2017 0:00 do 31. 10. 2017 23:59. Akci pořádá LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 250 77 333 (dále jen pořadatel).

 2. Podmínky účasti
Akce je určena pro základní a střední školy v rámci celé ČR, které mají uzavřenou smlouvu s LAKTEA, o.p.s., v rámci projektu Školní mléko.
Podmínkou zařazení do soutěže je odeslání přihlášky a soutěžní práce do 31. 10. 2017 23:59. Přihláška k dispozici v linku zde.

3. Propagace akce

 • Školy obdrží před zahájením akce e-mailem zásilku s informačními materiály: informační dopis a plakát A4 ve formátu PDF a JPGk vytištění a vyvěšení/distribuci ve škole a umístění na web stránky školy atd.
 • Souhlasí-li ředitel(ka) školy s konáním a pravidly akce, škola po dobu konání akce umístí dodané materiály v prostorách školy, připraví článek na webových stránkách školy a informuje učitele, žáky popř. i rodiče žáků o akci.
 • Jakékoliv dotazy k akci zodpovídá pořadatel na bezplatné telefonní lince: 800 100 525, a to po celou dobu konání akce.
 • Veškeré informace, oficiální pravidla v platné verzi (s případnými změnami a úpravami), jsou k dispozici nawww.laktea.cz záložka Soutěž Mléko a my 2017, a to minimálně do 30. 06. 2018.
 • Vybrané projektové dny budou po skončení soutěže zveřejněny na www.laktea.cz. Projekty ke zveřejnění vybírá pořadatel. Škola přihlášená do soutěže se zveřejněním souhlasí.

  Plakát k soutěži ke stažení -  ve formátu PDF a ve formátu JPG

4.  Cíle akce
V rámci výchovy ke zdraví a problematiky zdravé výživy otevřít téma pravidelné konzumace mléka a mléčných výrobků a zaměřit pozornost na tento segment výživ
V rámci projektového dne pokrýt některá z navrhovaných témat:

 • Mléko ve výživě člověka – historie, vývoj, současnost
 • Zpracování mléka – kde, jak a proč se upravuje
 • Mléčné výrobky – druhy, trendy, novinky, ochutnávky, výrobky vhodné pro školáka
 • Mléko a zdraví – nutriční obsah, probiotika, vápník, tuk, porce za den, ale také intolerance, alergie
 • Mléčné recepty a příprava jednoduchých pokrmů z mléka a mléčných výrobků
 • Návštěva mléčné farmy, nácvik dojení, výroba čerstvého sýra atd.

Dosáhnout pochopení – proč mléčné výrobky konzumujeme, jak často se mají objevovat v jídelníčku zdravého jedince.

5.   Co má obsahovat přihláška projektového dne Mléko a my 2017?
Po realizaci projektu ve škole – jeho zdokumentování a zhodnocení – zašle patron akce pořadateli elektronickou přihlášku, která obsahuje následující povinné údaje

 • Škola – výběr z nabídky na liště
 • Počet žáků, kteří se projektu zúčastnili
 • Počet pedagogů, kteří se projektu zúčastnili
 • Patron projektu (např. ředitel, zástupce ředitele, třídní učitel, učitel rodinné výchovy, učitel výchovy ke zdraví, družinářka…(jméno, kontakt telefon, kontakt e-mail)
 • Název projektového dne
 • Komentář – proč, čím byl projektový den zajímavý, jedinečný
 • Souhlas s poskytnutím licence k umístění fotek, videa apod. na www.laktea.cz, souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Fotoseriál projektového dne – minimálně 5 a maximálně 20 fotografií a krátký komentář k nim
 • Dobrovolné – odkaz na úložiště, kde je nahrané video dokumentující projektový den ve vaší škole


Pořadatel zašle po doručení správně vyplněné přihlášky potvrzující e-mail na kontakt patrona – potvrzení o přijetí projektu do soutěže.

6.  O co se hraje?
Kolektiv odborné poroty (níže) vybere 20 nejpovedenějších projektových dní z přihlášek doručených do 31. 10. 2017 a ty odmění následujícími odměnami:

za 1. – 10. místo v soutěži

 • lednice pro školu – Zanussi ZRA40100WA 185 cm, bílá, energetická třída A+
 • pro každého žáka, který se projektu v dané škole účastnil – hrneček Mléko a my
 • pro všechny pedagogy, kteří projektový den připravovali –  dárkový balíček mléčných výrobků a hrneček
   

za 11. – 20. místo v soutěži

 • sada na výrobku mléčných výrobků od firmy Tescoma (sada na výrobu krémového sýru, čerstvého sýru a jogurtovač s termo taškou)
 • pro každého žáka, který se projektu v dané škole účastnil – hrneček Mléko a my
 • pro všechny pedagogy, kteří projektový den připravovali –  dárkový balíček mléčných výrobků a hrneček
    

7.  Kdo bude soutěžní práce hodnotit?
Přihlášené práce bude hodnotit porota ve složení:
RNDr. Pavel Suchánek – dietolog
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. - Potravinářská komora ČR
Ing. Dana Večeřová – Potravinářská komora ČR
Ing. Radka Krejčová – poradce pro výživu a trenér fitness
Rostislav Sládek – kreativní zpracování, estetický dojem, foto
Simona Tvrdíková – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
Michal Němec – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
Mgr. Jaroslava Marková – novinářka

8.  Jaká jsou kritéria pro hodnocení?

 • celkový koncept projektového dne
 • cíle a způsoby jejich dosažení
 • zapojení žáků, jejich schopnost pracovat s informacemi a získané teoretické znalosti využít v praxi
 • kreativita – kde, jakým způsobem projektový den probíhal, pomůcky, aranžmá, pracovní listy, výrobky, ochutnávky, recepty
 • výstižný komentář a zhodnocení akce, fotodokumentace, video záznam

9.  Oznámení výherců a předání výher
Porota vybere 20 projektů „Mléko a my 2017“ a vítězné školy uvede na stránkách www.laktea.cz, a to do 1. 12. 2017.
Vítězným školám bude výhra oznámena písemně (e-mailem dle údajů uvedených v přihlášce).
Předání výher proběhne buď osobně spolu se zástupci partnerů v prostorách školy, nebo budou rozeslány poštou nebo přímo od dodavatelů. Nejpozději však do 31. 12. 2018.

10. Pravidla příspěvků (fotografií, videí, receptů a dalších)
Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Patron vždy ručí za to, že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je patron povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidly této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Autor s tím souhlasí a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Autor též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. 

11.  Osobní údaje
Vstupem do soutěže vyjadřuje patron souhlas, aby jeho jméno bylo v případě výhry zveřejněno a dále, aby pořadatel po dobu dvou let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené či zpřístupněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, a to pro pořádání této soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

12.   Práva pořadatele

Pořadatel neodpovídá za škody, za ztráty vzniklé při přepravě ani za případné vady doručených výher z důvodů spočívajících na straně České pošty a jiných doručovacích společností.
Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že výherce má vždy právo jen na výměnu věci, popř. její nahrazení jinou věcí.
Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit pravidla akce, zkrátit či odvolat akci, a to v průběhu celého jejího konání.
V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí.
Vymáhání výher či účasti v akci právní cestou je vyloučeno.
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

<= =>
Pravidla soutěže Třídíme nápojové kartonyPravidla soutěže Třídíme nápojové kartony

Propagační akce Třídíme nápojové kartóny (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 1. 11. 2017 0:00 do 31. 1. 2018...
Vitamin DVitamin D

Je vitamin důležitý pro dostatečné vstřebávání a ukládání vápníku v těle a také ovlivňuje správné fungování imunitního...
VápníkVápník

Vápník je důležitou minerální látkou, která je nezbytná zejména pro zdravý vývoj zubů a kostí...
ZŠ ŽIHOBCEZŠ ŽIHOBCE

V ZŠ Žihobce si prý žáci moc pochutnali, vždyť to také měli krásně naservírované :-). Děkujeme a také se těšíme na spolupr...
ZŠ MERHAUTOVA BRNOZŠ MERHAUTOVA BRNO

Děkujeme ZŠ Merhautova za krásné fotografie, děti si prý ochutnávku pochvalovaly :-)...
ZŠ NOVÝ RYCHNOVZŠ NOVÝ RYCHNOV

V ZŠ Nový Rychnov si žáci I. stupně v rámci hodiny prvouky povídali o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků. Žáci II. stup...
ZŠ CHYŇAVAZŠ CHYŇAVA

Ze Základní školy Chaňava nám napsali, že děti byly nadšené a velmi se jim akce líbila. Z toho máme radost a děkujeme za fotky...
ZŠ NECHANICEZŠ NECHANICE

Děkujeme ZŠ Nechanice za krásné forografie a máme radost že dětem chutnalo :-)...
ZŠ RAPŠACHZŠ RAPŠACH

Žáci ZŠ Rapšach rozpoznávali druhy mléčných výrobků, zkoumali jejich složení, seznamovali se s recepty obsahující např. sýry...
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ PRAHAZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ PRAHA

Děti z ZŠ U Vršovického nádraží si prý pochutnaly nejvíc na sýrech, ale chutnaly jim i jogurty, tvaroh, pomazánky apod...
ZŠ BLÍŽEJOVZŠ BLÍŽEJOV

V ZŠ Blížejov ochutnávali žáci ve 4.třídě, kteří se dokonce podílí při roznosu mléka do škol do jednotlivých tříd, za to...
ZŠ BARVÍŘSKÁ LIBERECZŠ BARVÍŘSKÁ LIBEREC

ZŠ Barvířská nám poslala odkaz na web školy, děkujeme. Více je na: http://www.zs-barvirska.cz/aktuality/ochutnavka-mlecnych-vyrobku-...
ZŠ K. KLÍČE HOSTINNÉZŠ K. KLÍČE HOSTINNÉ

V ZŠ Hostinné žákům chutnalo a jak je z fotografií vidět i se výborně bavili, to je skvělé, děkujeme :-)...
ZŠ ROKYCANYZŠ ROKYCANY

Děkujeme za zaslané fotografie, je vidět že v ZŠ Rokycany si žáci ochutnávku užili a to nás moc potěšilo...
Soutěž Třídíme nápojové kartony zhodnoceníSoutěž Třídíme nápojové kartony zhodnocení

Na začátku roku 2018 jsme pořádali soutěž pro základní a střední školy spolupracující s naší společností na programu Mléko...
Třídíme obaly od mléka - projekt Základní školy PlzeňTřídíme obaly od mléka - projekt Základní školy Plzeň

Děti ze Základní školy Plzeň přihlásily do soutěže Třídíme nápojové kartony projekt zaměřený na obaly od mléka...
Projekt Střední školy MichaelProjekt Střední školy Michael

Studenti Střední školy Michael přihlásili do soutěže Třídíme nápojové kartony projekt s názvem "Škola Michael třídí nápojo...
Projekt Základní školy MalšoviceProjekt Základní školy Malšovice

Děti ze Základní školy Malšovice se díky soutěži Třídíme nápojové kartony dozvěděly mnoho nového o třídění a sběru odpa...
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE LINEA NIVNICE - HELLO Emco BI ZONES Potravinářská komora ČR
Česká technologická platforma pro potraviny CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA